ఇంటర్ వొకేషనల్ డిజిటల్ తరగతుల షెడ్యూల్ : మార్చి 21, 2022 : live*

MORNING

7:00 – 7:30am – CGT – TEXTILE SCIENCE

7:30 – 8:00am -AET – ENGINEERING MATERIALS

8:00 – 8:30am – COMPUTER SCIENCE – COMPUTER FUNCTIONALS & MS OFFICE

8:30 – 9:00am – MLT – INTRODUCTION TO SCOPE OF BIO CHEMISTRY

EVENING

7:00 – 7:30pm – RETAIL MANAGEMENT – SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

7:30 – 8:00pm – RETAIL MANAGEMENT – INVENTIRY MANAGEMENT

8:00 – 8:30pm – A & T – LEARNING OBJECTIVES

8.30 – 9.00pm – ACP – PRINCIPLES OF AGRICULTURAL CROP PRODUCTION

Follow Us @