జూలై – 12 – 2021 టీ శాట్ లో ద్వితీయ ఇంటర్ వొకేషనల్ తరగతులు

ఉదయం

7:00am to 7:30am – MLT – LIVER FUNCTION TEST

7:30am to 8:00am – A&T – OBJECTIVES OF AUDITING

8:00am to 8:30am – ET – TRANSFORMERS

9:00am to 9:30am – ACP – INTRODUCTION TO ARTICULTURE

సాయంత్రం

5:00pm to 5:30pm – LM & DT – HELMINTHIC and EXTERNAL PARASITIC DISEASES

5:30pm to 6:00pm – FISHERIES – POLYCULTURE

6:00pm to 6:30pm – SERICULTURE – REARING HOUSE

6:30pm to 7:00pm – OA – SPEED TRANSACTION DRILLS

7:00pm to 7:30pm – I&M – MERCHANDISE CONTROL

7:30pm to 8:00pm – RM – SALESMAN CAREER

8:00pm to 8:30pm – AET – BATTERY

Follow Us @