ఇంటర్ వొకేషనల్ అన్ని సబ్జెక్ట్ ల డిజిటల్ తరగతులు డీడీ యాదగిరిలో

FIRST YEAR – VOCATIONAL

ALL DIGITAL CLASSES PLAY LIST

● VOCATIONAL – I

● ACCOUNTING & TAXATION – I

● AUTO MOBILE TECHNICIAN – I

● CONSTRUCTION TECHNOLOGY – I

ఇంటర్మీడియట్ జనరల్ కోర్సుల అన్ని సబ్జెక్టుల డిజిటల్ తరగతులు డీడీ యాదగిరిలో కోసం క్లిక్ చేయండి

SECOND YEAR – VOCATIONAL

ALL DIGITAL CLASSES PLAY LIST

● GFC – II

● MPHW (F) – II

● MLT – II

● BIO CHEMISTRY – II

● MICRO BIOLOGY – II

● AGRICULTURE CROP PRODUCTION – II

● STOCK MGMT & DIARY TECHNOLOGY – II

● STOCK MGMT & DIARY TECHNOLOGY – II

● COMMUNICATION SKILLS – II

● YOGA & MEDITATION – II

● COMPUTER SCIENCE – II

● PRE SCHOOL TEACHER TRAINING (PSTT) – II

● MT – II

● OFFICE ASSISTANTSHIP – II

● COMPUTER GRAPHICS & ANIMATION – II

● AUTO MOBILE ENGINEERING TECHNICIAN – II

● CONSTRUCTION TECHNOLOGY -II

● AUTO MOBILE ENGINEERING – II

Follow Us @