ఆగస్టు – 27 – 2021న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

8:00am to 8:30am ENGLISH – II – TO SIR, WITH LOVE

8:30am to 9:00am – HINDI – II – SANDHI

9:00am to 9:30am – SANSKRIT – II – GAYATHRI NEETHI GEETHAVALI

9:30am to 10:00am – URDU – II – MUHAVARE AUR ZARBUL AMSAL

10:00pm to 10:30pm – ARABIC -II – THE GREEDY FRIENDS

Follow Us @