ఆగస్టు – 23 – 2021న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

8:00am to 8:30am CHEMISTRY (EM & TM ) -II – BIO MOLECULES – 01

8:30am to 9:00am – MATHS – 2A – PERMUTATION & COMBINATION – 06

9:00am to 9:30am – BOTANY – II – GENITICS – 09

9:30am to 10:00am – ECONOMICS (TM) – II – వ్యవసాయ రంగం, భారతదేశం లో వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను పెంచే చర్యలు

10:00pm to 10:30pm – CIVICS -II (EM/TM) – HIGH COURT – 07

Follow Us @