ఆగస్టు – 30 – 2021న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

8:00am to 8:30am CHEMISTRY (EM & TM ) -II – BIO MOLECULES – 05

8:30am to 9:00am – MATHS – 2A – PERMUTATION & COMBINATION – 09

9:00am to 9:30am – ZOOLOGY – II – HUMAN RELATIVE SYSTEM

9:30am to 10:00am – ECONOMICS (TM) – II – గ్రామీణ రణగ్రస్థ కారణాలు, నిర్మూలన చర్యలు

10:00pm to 10:30pm – HISTORY -II (EM/TM) – HYDERABAD STATE CONGRESS- 03

Follow Us @