19 – 03 – 2022 : ద్వితీయ ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ డిజిటల్ తరగతులు

10:00 – 10:30AM :- PHYSICS

10:30 – 11:00AM :- CHEMISTRY

11:00 – 11:30AM :- PHYSICS/CHEMISTRY

11:30 – 12:00AM :- BOTANY/ZOOLOGY

12:00 – 12:30 :- ZOOLOGY/BOTANY

Follow Us @