13 – 03 – 2022 : ద్వితీయ ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ డిజిటల్ తరగతులు

10:00 – 10:30AM :- PHYSICS – SIMPLE PENDULUM PART – 1

10:30 – 11:30AM :- PHYSICS – SIMPLE PENDULUM PART – 2

11:30 – 12:00AM :- BOTANY – PRACTICALS FOR IPE

12:00 – 12:30 :- ZOOLOGY – PHYSIOLOGY EXPERIMENTS

Follow Us @