27 – 02 – 2022 : ద్వితీయ ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ డిజిటల్ తరగతులు : LIVE*

LIVE తరగతుల కోసం ఇక్కడ చూడండి

10:00 – 10:30AM :- PHYSICS – CONVEX LENSE

10:30 – 11:00AM :- CHEMISTRYPRACTICALS

11:00 – 11:30AM :- PHYSICSMAGNETIC LINES OF FORCE

11:30 – 12:00AM :- BOTANY – PRACTICAL EXAMINATION FOR IPE

12:00 – 12:30 :- ZOOLOGY – SCHEME OF VALUATION

Follow Us @