06/03/2022 : ద్వితీయ ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ డిజిటల్ తరగతులు

10:00 – 10:30AM :- PHYSICS – VELOCITY OF SOUND

10:30 – 11:00AM :- CHEMISTRY – SALT ANALYSIS

11:00 – 11:30AM :- PHYSICSMETER BRIDGE

11:30 – 12:00AM :- BOTANY :- PRACTICAL EXAMINATION FOR IPE

12:00 – 12:30 :- ZOOLOGY – VERTIBRATE SLIDES

Follow Us @