20 – 03 – 2022 : ద్వితీయ ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ డిజిటల్ తరగతులు : live*

10:00 – 10:30AM :- PHYSICS JUNCTION DIODE (PART – 1)

10:30 – 11:00AM :- PHYSICS – JUNCTION DIODE (PART – 2)

11:00 – 11:30AM :- PHYSICS – JUNCTION DIODE & CHARACTERISTICS

11:30 – 12:00AM :- PHYSICS – SPECIFIC HEAT

12:00 – 12:30 :- PHYSICS – LATENT HEAT

Follow Us @