మార్చి 12, 2022న ద్వితీయ ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ తరగతులు : live*

10:00 – 10:30AM :- PHYSICS :- REFRACTIVE INDEX OF A PRISM

10:30 – 12:00AM :- CHEMISTRY :- SALT ANALYSIS

13:00 – 12:30PM :- BOTANY :- PRACTICAL EXAMINATION FOR IPE 2022

11:30 – 12:00PM :- ZOOLOGY :- VERTIBRATE SPECIMENS

Follow Us @