ఆగస్టు – 12 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – ALTERNATING CURRENT – 06

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY(TM) -II -COORDINATION COMPOUNDS – 04

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – PERMUTATION & COMBINATIONS

9:30am to 10:00am – MATHS(TM/EM) 2B – HYPERBOLA- 01

10:00am to 10:30am – BOTANY – II – GENETICS – 03

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – COMMERCE (EM/TM) – II – ENTREPRENEURSHIP – 02

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (TM)- II – AGRICULTURE SECTOR – 03

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II (EM/TM) – ADMINISTRATIVE – FINANCIAL RELATION

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (EM/TM) – TRIBAL REVOLTS

5:00pm to 5:30pm – SANSKRIT – II – ANUNASIKA SANDHI

5:30pm to 6:00pm – MATHS 2B (U/M) – CIRCLES – 18

Follow Us @