ఆగస్టు – 11 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – ALTERNATING CURRENT – 05

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY(TM) -II – CO ORDINATION COMPOUNDS

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – MEASURES OF DISPERSION – 1

9:30am to 10:00am – MATHS(TM/EM) 2B – ELLIPSE- 06

10:00am to 10:30am – BOTANY – II – GENETICS – 02

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – COMMERCE (EM/TM) – II – ENTREPRENEURSHIP – 01

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (TM)- II – AGRICULTURE SECTOR – 02

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II (EM/TM) – LEGISLATIVE RELATIONS

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (EM/TM) – THE TENURE SYSTEM IN NIZAM STATE

5:00pm to 5:30pm – ENGLISH – II – PARIGE – 2

5:30pm to 6:00pm – MATHS 2B (U/M) – CIRCLES – 17

Follow Us @