ఆగస్టు – 16 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – ALTERNATING CURRENT – 08

8:30am to 9:00am – MATHS(TM/EM) 2B – HYPERBOLA- 03

9:00am to 9:30am – BOTANY – II – GENETICS – 05

9:30am to 10:00am – COMMERCE (EM/TM) – II – ENTREPRENEURSHIP – 04

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II (TM) – రాష్ట్ర ప్రభుత్వం – 2

Follow Us @