జూలై – 26 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – MAGNETISM & MATTER – 01

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY(TM) -II – GROUP 16 ELEMENTS – 04

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – DE MOIVER’s THEORAM – 08

9:30am to 10:00am – MATHS(TM/EM) 2B – SYSTEM OF CIRCLES – 06

10:00am to 10:30am – ZOOLOGY – II – HUMAN ENDOCRINE SYSTEM – 1

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – ACCOUNTANCY (EM/TM) – II – CONSIGNMENT – 5

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (EM)- II – NATIONAL INCOME POVERTY & UNEMPLOYEMENT – 2

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – (TM) – భారత రాష్ట్రపతి అధికారాలు – విధులు

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (EM) – QUTUB SHAHI – OF GOLKONDA – 04

5:00pm to 5:30pm – ENGLISH – II – OPPORTUNITIES FOR YOUTH

5:30pm to 6:00pm – MATHS 2B (U/M) – CIRCLES – 04

Follow Us @