ఆగస్టు – 13 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – ALTERNATING CURRENT – 07

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY(TM) -II -ALKYL HALIDES & HALO ARENES

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – PERMUTATION & COMBINATIONS – 02

9:30am to 10:00am – MATHS(TM/EM) 2B – HYPERBOLA- 02

10:00am to 10:30am – BOTANY – II – GENETICS – 04

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – COMMERCE (EM/TM) – II – ENTREPRENEURSHIP – 03

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (TM)- II – వ్యవసాయ రంగం

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II (EM/TM) – STATE GOVERNMENT

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (EM/TM) – TELANGANA PRAESENT ARMED STRUGGLE

5:00pm to 5:30 pm HINDI – II – ANDHER NAGRI

5:30pm to 6:00pm – COMMERCE (U/M) – DEPRECIATION – 1

Follow Us @