జూలై – 31 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – ELECTRO MAGNATIC INDUCTION – 02

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY(TM) -II – GROUP 18 ELEMENTS – 09

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – QUADRATIC EXPRESSION – 03

9:30am to 10:00am – MATHS(TM/EM) 2B – PARA BOLA – 05

10:00am to 10:30am – ZOOLOGY – II – IMMUNE SYSTEM – 02

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – ACCOUNTANCY (EM/TM) – II – BANKING SERVICES – 02

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (TM)- II – జాతీయ ఆదాయం, పేదరికం, నిరుద్యోగిత, వివిధ పేదరిక భావనలు

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – (TM) – భారత ప్రధాన మంత్రి

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (EM/TM) – ASAF JAHI

5:00pm to 5:30pm – HINDI – II – UPABODH KU SANKRUTI – 02

5:30pm to 6:00pm – MATHS 2B (U/M) – CIRCLES – 09

Follow Us @