ఈ రోజు (19-04-21) డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (19-04-2021) 2nd INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

◆ 8:00 – 8:30 am – 2nd Year – ZOOLOGY – PHYSIOLOGY EXPERIMENTS – 3

◆ 8:30 – 9:00am 2nd Year – ZOOLOGY – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 1

◆ 9:00 – 9:30am MATHS 2B – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 7

◆ 9:30 – 10:30am CHEMISTRY – 2nd Year – PRACTICALS – 1

◆ 3:00 -3:30pm HISTORY – 2nd YEAR – GEOGRAPHICAL FEATURES OF TELANGANA – 1

◆ 3:30 – 4:00 pm HISTORY – 2nd YEAR – GEOGRAPHICAL FEATURES OF TELANGANA – 2

◆ 4:00 – 4:30 pm CIVICS – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 19

◆ 4:30 – 5:00 pm HINDI) – 2nd Year – TELANGANA KE DHARSHNIYA STHAL – 06

◆ 5:00 – 5:30 pm ECONOMICS (U/M) – 2nd Year – ROLE OF EDUCATION IN ECONOMIC DEVELOPMENT & EDUCATIONS IN INDIA – 5

◆ 5:30 – 6:00 pm ECONOMICS (U/M) – 2nd Year – ROLE OF HEALTH IN ECONOMIC DEVELOPMENT & HEALTH IN INDIA – 6

Follow Us @