ఆగస్టు – 04 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – ELECTRO MAGNATIC INDUCTION – 04

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY(TM) -II – SURFACE CHEMISTRY – 02

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – QUADRATIC EXPRESSION – 05

9:30am to 10:00am – MATHS(TM/EM) 2B – PARA BOLA – 07

10:00am to 10:30am – ZOOLOGY – II – IMMUNE SYSTEM – 04

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – COMMERCE (EM/TM) – II – FIRE INSURANCE

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (TM)- II – జాతీయ ఆదాయం, పేదరికం, నిరుద్యోగిత & నిరుద్యోగిత రకాలు

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – INDIAN PARLIAMENT LOK SABHA

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (EM/TM)- REFORM OF SALARJUNG

5:00pm to 5:30pm – ENGLISH – II – THE MAGICAL EARTH & I CELEBRATE MY SELF

5:30pm to 6:00pm – MATHS 2B (U/M) – CIRCLES – 11

Follow Us @