ఆగస్టు – 10 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – ALTERNATING CURRENT – 04

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY(TM) -II – d & f BLOCK ELEMENTS – 02

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – PARTIAL FRACTION – 02

9:30am to 10:00am – MATHS(TM/EM) 2B – ELLIPSE- 05

10:00am to 10:30am – BOTANY – II – GENETICS – 01

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – COMMERCE (EM/TM) – II – ACCOUNTING FOR NOT FOR PROFIT ORGANIZATION – 05

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (TM)- II – AGRICULTURE SECTOR

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II (EM/TM) – CENTRE STATE RELATION

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (EM/TM) – DALIT MOVEMENT IN TELANGANA

5:00pm to 5:30pm – URDU – II – NAMDEV MALI

5:30pm to 6:00pm – MATHS 2B (U/M) – CIRCLES – 16

Follow Us @