ఆగస్టు – 07 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – ALTERNATING CURRENT – 02

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY(TM) -II – SURFACE CHEMISTRY – 04

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – QUADRATIC EXPRESSION – 07

9:30am to 10:00am – MATHS(TM/EM) 2B – ELLIPSE- 03

10:00am to 10:30am – ZOOLOGY – II – IMMUNE SYSTEM – 07

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – COMMERCE (EM/TM) – II – ACCOUNTING FOR NOT FOR PROFIT ORGANIZATION – 03

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (TM)- II – PLANING and NITI AAYOG – 2

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – SUPREME COURT OF INDIA

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (EM) – SOCIO CULTURAL POLITICAL AWAKING

5:00pm to 5:30pm – ENGLISH – II – THE MAGICAL EARTH & I CELEBRATE MY SELF – 2

5:30pm to 6:00pm – MATHS 2B (U/M) – CIRCLES – 14

Follow Us @