ఆగస్టు – 06 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఆగస్టు – 05 – 2021 న డీడీ యా5:30pm to 6:00pm – MATHS 2B (U/M) – CIRCLES – 13దగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

5:30pm to 6:00pm – MATHS 2B (EM/TM) – ELLIPSE – 02

10:00am to 10:30am – ZOOLOGY – II – IMMUNE SYSTEM – 06

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – ACCOUNTANCY (EM) – II – ACCOUNTING FOR NOT FOR PROFIT ORGANIZATION – 2

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (TM)- II – PLANING & NITI AAYOG – 1

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – UNION COUNCIL OF MINISTERS

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (EM)- SOCIO CULTURAL & POLITICAL AWAKING

5:00pm to 5:30pm – ARABIC – II – FEW LESSONS FROM THE SAYING OF PROPHET – 1

5:30pm to 6:00pm – MATHS 2B (U/M) – CIRCLES – 13

Follow Us @