జూలై – 06 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – RAY OPTICS & OPTICAL INSTRUMENTS – 2

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY -II – SOLID STATE – 5

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY -II – SOLID STATE – 5

9:30am to 10:00am – MATHS 2B – CIRCLES – 5

10:00am to 10:30am – BOTANY – II – PHOTO SYNTHESIS IN HIGHER PLANTS – 5

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – COMMERCE -II -(E/M) – DEPRECIATION – 5

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS – II – (TM) – ECONOMIC GROWTH & ECONOMIC DEVELOPMENT – 5

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – (EM) – THE GOVERNMENT OF INDIA ACT – 5

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II – THE AGE OF SATHAVAHANAS -I

5:00pm to 5:30pm – HINDI – II – RAHIM KE DOHE

5:30pm to 6:00pm – PHYSICS – II – (U/M) – WAVES – 2

Follow Us @