జూలై – 08 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – RAY OPTICS – 4

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY -II – SOLUTIONS – 2

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – COMPLEX NUMBERS – 7

9:30am to 10:00am – MATHS 2B – CIRCLES – 7

10:00am to 10:30am – ZOOLOGY – II – HUMAN RESPIRATORY SYSTEM

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – COMMERCE -II -(E/M) – DEPRECIATION – 8

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS – II – (TM) – ECONOMIC GROWTH & ECONOMIC DEVELOPMENT – 5

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – (EM) – SALIENT FEATURES OF INDIA CONSTITUTION – 7

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II – POST SATHAVAHANAS – 1

5:00pm to 5:30pm – ENGLISH – II – THE BOY WHO BROKE THE BANK -2

5:30pm to 6:00pm – ZOOLOGY (U/M) – II – HUMAN RESPIRATORY SYSTEM

Follow Us @