70% సిలబస్ తో కూడిన బోర్డు వారి ప్రథమ ఇంటర్ సబ్జెక్టుల మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్లు

SCIENCE FIRST YEAR SUBJECTS WISE MODEL QUESTION PAPERS (70% SYLLABUS)

CHEMISTRY- 1 (EM)

CHEMISTRY – I (TM)

PHYSICS – I

MATHS – IA

MATHS – IB

ZOOLOGY – I (EM)

ZOOLOGY – I (TM)

BOTANY – I

HUMANITIES FIRST YEAR SUBJECTS WISE MODEL QUESTION PAPERS (70% SYLLABUS)

COMMERCE – I

ECONOMICS – I

CIVICS – I

HISTORY – I

GEOGRAPHY – I (EM)

GEOGRAPHY – I (TM)

PUBLIC ADMINISTRATION – I (EM)

PUBLIC ADMINISTRATION – I (TM)

LANGUAGES FIRST YEAR SUBJECTS WISE MODEL QUESTION PAPERS (70% SYLLABUS)

ENGLISH – I

TELUGU – I

SANSKRIT – I

HINDI – I

URDU – I

ARABIC – I

FRENCH – I

MARATI – I

KANNADA – I

for SECOND YEAR MODEL QUESTION PAPERS click here

Follow Us @