70% సిలబస్ తో కూడిన బోర్డు వారి ద్వితీయ ఇంటర్ సబ్జెక్టుల మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్లు

SCIENCE FIRST YEAR SUBJECTS WISE MODEL QUESTION PAPERS (70% SYLLABUS)

CHEMISTRY – 2 (EM)

CHEMISTRY – 2 (TM)

PHYSICS – 2

MATHS – 2A

MATHS – 2B

BOTANY – 2

ZOOLOGY – 2(EM)

ZOOLOGY – 2 (TM)

HUMANITIES FIRST YEAR SUBJECTS WISE MODEL QUESTION PAPERS (70% SYLLABUS)

COMMERCE – 2

COMMERCE – 2 (OLD)

ECONOMICS – 2

ECONOMICS – 2 (OLD)

CIVICS – 2 (EM)

CIVICS – 2 (TM)

CIVICS – 2 (EM) OLD

CIVICS – 2 (TM) OLD

HISTORY – 2 (EM)

HISTORY – 2 (TM)

HISTORY – 2 (OLD)

PUBLIC ADMINISTRATION – 2 (EM)

PUBLIC ADMINISTRATION – 2 (TM)

PUBLIC ADMINISTRATION – 2 (OLD)

GEOGRAPHY – 2 (EM)

GEOGRAPHY – 2 (TM)

GEOGRAPHY – 2 (EM) – OLD

GEOGRAPHY – 2 (TM) – OLD

LANGUAGES FIRST YEAR SUBJECTS WISE MODEL QUESTION PAPERS (70% SYLLABUS)

ENGLISH – 2

TELUGU – 2

TELUGU – 2 (OLD)

HINDI – 2

SANSKRIT – 2

URDU – 2

MARATI – 2

ARABIC – 2

FRENCH – 2

KANNADA – 1 & 2

for FIRST YEAR MODEL QUESTION PAPERS click here

Follow Us @