మరింత ఛాయిస్ తో ఇంటర్ మోడల్ పేపర్లు : 2022

CHEMISTRY – II (EM)

CHEMISTRY – II (TM)

CHEMISTRY – I (EM)

CHEMISTRY – I (TM)

PHYSICS – II (EM)

PHYSICS – II (TM)

PHYSICS – I (EM)

PHYSICS – I (TM)

BOTANY – II (EM)

BOTANY – II (TM)

BOTANY – I (EM)

BOTANY – I (TM)

ZOOLOGY – II (EM)

ZOOLOGY – II (TM)

ZOOLOGY – I (EM)

ZOOLOGY – I (TM)

MATHS – 1A EM

MATHS – 1A TM

MATHS – 1B EM

MATHS – 1B TM

MATHS – 2A EM

MATHS – 2A TM

MATHS – 2B EM

MATHS – 2B TM

POLITICAL SCIENCE – II (EM)

POLITICAL SCIENCE – II (TM)

POLITICAL SCIENCE – I (EM)

POLITICAL SCIENCE – I (TM)

ECONOMICS – II (EM)

ECONOMICS – II (TM)

ECONOMICS – I (EM)

ECONOMICS – I (TM)

COMMERCE – II (EM)

COMMERCE – II (TM)

COMMERCE – I (EM)

COMMERCE – I (TM)

HISTORY – II (EM)

HISTORY – II (TM)

HISTORY – I (EM)

HISTORY – I (TM)

GEOGRAPHY – I (TM)

GEOGRAPHY – II (TM)

GEOGRAPHY – I (EM)

GEOGRAPHY – II (EM)

PUBLIC ADMINISTRATION – I (TM)

PUBLIC ADMINISTRATION – I (EM)

PUBLIC ADMINISTRATION – II (TM)

PUBLIC ADMINISTRATION – II (EM)

ENGLISH – II

ENGLISH – I NEW

TELUGU – II NEW

TELUGU – I

HINDI – II

HINDI – I

SANSKRIT – II

SANSKRIT – I

URDU – II

URDU – I