25 – 02 – 2022 : ద్వితీయ ఇంటర్ ముఖ్య ప్రశ్నలు సమాధానల డిజిటల్ తరగతులు. LIVE*

ఇక్కడ ఇవ్వబడిన T SAT LIVE LINK ద్వారా తరగతులు ప్రసారం అయ్యే సమయంలో చూడవచ్చు.

07:00 – 07:30AM :- CHEMISTRY (imp. Questions for ipe 2022)

07:30 – 08:00AM :- MATHS – 2A (UM) :- BINOMIAL THEROAM

08:00 – 08:30AM :- ECONOMICS (UM) :- INDUSTRIAL SECTOR

08:30 – 09:00AM :- URDU :- KABULIWALA

Follow Us @