26 – 02 – 2022 : ద్వితీయ ఇంటర్ ముఖ్య ప్రశ్నలు సమాధానల డిజిటల్ తరగతులు – LIVE*

ఇక్కడ ఇవ్వబడిన T SAT LIVE* తరగతులు ప్రసారం అయ్యే సమయంలో చూడవచ్చు.

07:00 – 07:30AM :- CHEMISTRY – (Imp. Questions for IPE2022)

07:30 – 08:00AM :- CHEMISTRY (UM) – (d & f block elements)

08:00 – 08:30AM :- STRESS MANAGEMENT – (THE HELP PROGRAMME)

08:30 – 09:00AM :- ARABIC(GREEDY FRIENDS)

Follow Us @