24 – 02 – 2022 : ద్వితీయ ఇంటర్ ముఖ్య ప్రశ్నలు సమాధానల డిజిటల్ తరగతులు

ఇక్కడ ఇవ్వబడిన T SAT LIVE LINK ద్వారా తరగతులు ప్రసారం అయ్యె సమయంలో వీక్షించవచ్చు.

07:00 – 07:30AM :- MATHS – 2B – PARABOLA (imp. Questions for IPE 22)

07:30 – 08:00AM :- ZOOLOGY – GENETICS

08:00 – 08:30AM :- HISTORY – TRIBAL & POPULAR JATARS IN TELANGANA

08:30 – 09:00AM :- SANSKRIT :- GAYATHRI NEETHI GEETHAVALI

Follow Us @