23 – 02 – 2022 : ద్వితీయ ఇంటర్ ముఖ్య ప్రశ్నలు సమాధానల డిజిటల్ తరగతులు. LIVE*

T SAT LIVE* ఇక్కడ చూడవచ్చు

07:00 – 07:30AM :- MATHS – 2B :- PARABOLA (imp. questions for ipe)

07:30 – 08:00AM :- BOTANY :- MOLECULAR BASIS OF INHERITANCE

08:00 – 08:30AM :- CIVICS :- FEATURES OF POLITICAL PARTIES

08:30 – 09:00AM :- HINDI :- PAHAD SE UNCHA AADMI

Follow Us @