ఆగస్టు – 23 – 2021న డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

3:00pm to 3:30pm – CHEMISTRY (E/M) – I – ATOMIC STRUCTURE – 02

3:30pm to 4:00pm – MATHS – 1A – FUNCTIONS – 06

4:00pm to 4:30pm – MATHS – 1B – TRANSFORMATION OF AXES – 01

4:30pm to 5:00pm – ZOOLOGY – I – DIVERSITY IN THE LIVING WORLD – 02

5:00pm to 5.30pm ECONOMICS – I – (TM) ఉచిత వస్తువులు, ఆర్థిక వస్తువులు వివరణ – వాటి మద్య తేడాలు

5:30pm to 6:00pm – HISTORY (T/M) – I – SOURCE OF HISTORY – 01

Follow Us @