ఆగస్టు – 27 – 2021న డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

3:00pm to 3:30pm – LIFE SKILLS – I – HEARTFULNESS

3:30pm to 4:00pm – తెలుగు – ప్రాచీన సాహిత్యంలో మానవతావాదం

4:00pm to 4:30pm – SANSKRIT – BHATRUHARI SIBHASHITANI

4:30pm to 5:00pm – HINDI – I – VARATANI SUDDHA KARNA

5:00pm to 5.30pm URDU – I – SAIR PEHLE DARVESH KI

5:30pm to 6:00pm – ARABIC – I – SURAH FATHIYA

Follow Us @