ఆగస్టు – 16 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

3:00pm to 3:30pm – PHYSICS- I – PHYSICAL WORLD

3:30pm to 4:00pm – MATHS-1A – FUNCTIONS – 1

4:00pm to 4:30pm – MATHS -IB – LOCUS – 1

4:30pm to 5:00pm – BOTANY – I (EM) – DIVERSITY IN LIVING WORLD

5:00pm to 5:30pm – ECONOMICS – I – INTRODUCTION TO ECONOMICS

5:30pm to 6:00pm – CIVICS – 1 – INTRODUCTION OF POLITICAL SCIENCE

Follow Us @