ఈ రోజు (08-03-2021) డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (08-03-2021) 2nd INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

8:00 – 8:30 am PHYSICS – 2nd Year – Important Questions for IPE – 1

8:30 – 9:00am PHYSICS – 2nd Year – Important Questions for IPE – 2

9:00 – 9:30am MATHS 2A – 2nd Year – Important Questions for IPE – 5

9:30 – 10:00am ARABIC – 2nd Year – Important Questions for IPE

10:00 – 10:30am CIVICS (E/M)- 2nd Year – ELECTOROLER SYSTEM IN INDIA

3:00 -3:30pm CIVICS (E/M)- 2nd Year – Important Questions for IPE – 5

3:30 – 4:00 pm CIVICS (T/M)- 2nd Year – Important Questions for IPE – 6

4:00 – 4:30 pm HISTORY – 2nd Year – Important Questions for IPE

4:30 – 5:00 pm HINDI – 2nd Year – SAMAS – 2

5:00 – 5:30 pm ECONOMICS (U/M) 2nd Year – NATIONAL INCOME POVERTY & UNEMPLOYMENT – 7

5:30 – 6:00 pm ECONOMICS (U/M) 2nd Year – NATIONAL INCOME POVERTY & UNEMPLOYMENT – 8

Follow Us @