ద్వితీయ రసాయన శాస్త్రం డిజిటల్ తరగతులు

1) ఘన స్థితి (SOLID STATE)

● Part – 1 ( 17/09/2020)

● Part – 2 ( 18/09/2020)

● Part – 3 ( 19/09/2020)

 Part – 4 ( 21/09/2020)

● Part – 5 ( 22/09/2020)

02) ద్రావణాలు ( SOLUTIONS)

● Part – 1 (14/10/2020)

● Part – 2 (15/10/2020)

● Part – 3 (19/10/2020)

● Part – 4 (27/10/2020)

● Part – 5 (28/10/2020)

03) a)విద్యుత్ రసాయన శాస్త్రం (ELECTRO CHEMISTRY)

       b) రసాయన గతి శాస్త్రం (CHEMICAL KINETICS)

● Part – 1 (23/09/2020)

● Part – 2 (24/09/2020)

● Part – 3 (26/09/2020)

● Part – 4 (28/09/2020)

 Part – 5 (29/09/2020)

● Part – 6 (30/09/2020)

4)  ఉపరితల రసాయన శాస్త్రం (SURFACE CHEMISTRY)

● Part – 1 (01/10/2020)

● Part – 2 (03/10/2020)

● Part – 3 (08/10/2020)

● Part – 4 (12/10/2020)

● Part – 5 (13/10/2020)

05) లోహ శాస్త్రం (METALLURGY)

06) P – బ్లాక్ మూలకాలు

       a) 15వ  గ్రూప్ మూలకాలు (15th Group)

● Part – 1 (01/09/2020)

● Part – 2 (02/09/2020)

       b) 16వ  గ్రూప్ మూలకాలు (16th Group)

● Part – 1 ( 07/09/2020)

● Part – 2 ( 08/09/2020)

● Part – 3 ( 09/09/2020)

● Part – 4 ( 10/09/2020)

● Part – 5 ( 11/09/2020)

       c) 17వ గ్రూప్ మూలకాలు (17th Group)

● Part – 1 (03/09/2020)

● Part – 2 (04/09/2020)

       d) 18వ గ్రూప్ మూలకాలు (18th Group)

● Part – 1 (05/09/2020)

07) d & f – బ్లాక్ మూలకాలు, సమన్వయ సమ్మేళనాలు (d &f block elements, Co ordination Compounds)

●  Part – 1 ( 12/09/2020)

● Part – 2 ( 14/09/2020)

● Part – 3 ( 15/09/2020)

● Part – 4 ( 16/09/2020)

08) బృహదణువులు (POLYMERS)

09) జీవాణువులు (BIO MOLECULES)

10) నిత్య జీవితంలో రసాయన శాస్త్రం (CHEMISTRY IN EVERY DAY LIFE)

11) హలో ఆల్కేన్స్ & హలో ఎరీన్స్ (HALO ALKANES, HALO ARENES)

● Part – 1 (07/11/2020)

● Part – 2 (09/11/2020)

2) C, H, & O కలిగి ఉన్న కర్బన సమ్మేళనాలు (C,H &O Containing Carbon Compounds)

● Part – 1 (10/11/2020)

● Part – 2 (11/11/2020)

● Part – 3 (12/11/2020)

● Part – 4 (17/11/2020)

● Part – 5 (18/11/2020)

● Part – 6 (19/11/2020)

● Part – 7 (21/11/2020)

13) నైట్రోజన్ కలిగి ఉన్న కర్బన సమ్మేళనాలు (N – Containing Carbon Compounds)

Follow Us @