ఈ రోజు (03-04-2021) డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (03-04-2021) 1st INTER DIGITAL CLASSES IN DD YADAGIRI

● 8:00 – 8:30am ZOOLOGY – 1st Year – STRUCTURAL ORGANIZATION – 14

● 8:30 – 9:00am MATHS 1A – 1st Year – FUNCTIONS – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE -1

● 9:00 – 9:30am MATHS 1A – 1st Year – FUNCTIONS – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 2

● 9:30 – 10:00am MATHS 1B – 1st Year – LOCUS – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 1

● 10:00 – 10:30 AM – MATHS 1B – 1st Year – LOCUS & DIFFERENTIATION – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 2

● 3:00 -3:30pm ARABIC- 1st Year – CONVERSATIONS – 3

● 3:30 – 4:00 pm ARABIC – 1st Year – EMINENCE OF MOTHER – 4

● 4:00 – 4:30 pm PHYSICS – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 8

● 4:30 – 5:00 pm PHYSICS – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 9

● 5:00 – 5:30 pm ECONOMICS (U/M) 1st Year PRODUCTION OF ANALYSIS – 3

● 5:30 – 6:00 pm ECONOMICS (U/M) – 1st Year – PRODUCTION OF ANALYSIS – 4

Follow Us @