మార్చి 12, 2022న ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు : live*

SECOND YEAR

7:00 – 7:30am – MATHS – 2A imp. Questions for ipe2022

7:30 – 8:00am – PHYSICS – imp. Questions for ipe2022

8:00 – 8:30am – ECONOMICS – INDUSTRIAL SECTOR

8:30 – 9:00am – తెలుగు – నా ప్రథమ విదేశీ యాత్ర

FIRST YEAR

5:00 – 5:30pm – ACCOUNTANCY (TM) – imp. Questions for ipe 2022

5:30 – 6:00pm – HISTORY – THE AGE OF MUGHALS

6:00 – 6:30pm – ARABIC – THE BOX

6:30 – 7:00pm – MATHS – 1A – imp. Questions for ipe 2022

7:00 – 7:30pm – PHYSICS – THERMAL PROPERTIES OF MATTER

7:30 – 8:00pm – BOTANY – DICOT vs MONOCOT

8:00 – 8:30pm – ZOOLOGY (UM) – PLASMODIUM VIVAX

Follow Us @