ఈ రోజు (06-04-21) డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (06-04-2021) 1st INTER DIGITAL CLASSES IN DD YADAGIRI

● 8:00 – 8:30am MATHS 1A – 1st Year – ADDITION OF VECTORS – 3

● 8:30 – 9:00am MATHS 1A – 1st Year – PRODUCT OF VECTORS – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 4

● 9:00 – 9:30am MATHS 1B – 1st Year – DIFFERENTIATION – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE -3

● 9:30 – 10:00am ECONOMICS (U/M) – 1st Year – MONEY BANKING INFLATION

● 10:00 – 10:30 AM – CIVICS- 1st Year – SECULARISM MEANING & DEFINITION

● 3:00 -3:30pm CIVICS- 1st Year – FEATURES OF SECULARISM – 2

● 3:30 – 4:00 pm TELUGU – 1st Year – సంధులు

● 4:00 – 4:30 pm HISTORY (T/M)- 1st Year – NATIONAL MOVEMENT EARLY PHASE – 4

● 4:30 – 5:00 pm HISTORY (T/M)- 1st Year – NATIONAL MOVEMENT EARLY PHASE – 5

● 5:00 – 5:30 pm ARABIC- 1st Year THE GOLDEN TELANGANA – 5

● 5:30 – 6:00 pm ARABIC – 1st Year – DEMONSTRATIVE PRONOUN – 1

Follow Us @