జూలై – 13 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – WAVE OPTICS – 1

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY -II – SOLUTIONS – 5

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – COMPLEX NUMBERS – 10

9:30am to 10:00am – MATHS 2B – CIRCLES – 10

10:00am to 10:30am – ZOOLOGY – II – BODY FLUIDS & CIRCULATION – 2

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – COMMERCE -II -(T/M) – DEPRECIATION – 11

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS – II – THEORY OF DEMOGRAPHIC TRANSITION

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – (TM) – SALIENT FEATURES OF INDIA CONSTITUTION – 10

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (TM)- KAKATIYA – 1

5:00pm to 5:30pm – HINDI – II – PATRA LEKHAN

5:30pm to 6:00pm – CHEMISTRY (U/M) – II – SOLUTIONS – 2

Follow Us @