23-04-21 డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (23-04-2021) 2nd INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

◆ 8:00 – 8:30 am – 2nd Year – ZOOLOGY – INVERTIBRATE SLIDES – 4

◆ 8:30 – 9:00am 2nd Year – ZOOLOGY – INVERTIBRATE SPECIMENS – 5

◆ 9:00 – 9:30am ZOOLOGY – INVERTIBRATE SPECIMENS – 6

◆ 9:30 – 10:00am CIVICS – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 20

◆ 10:00 – 10:30am CIVICS – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 21

◆ 3:00 -3:30pm MATHS 2B – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 8

◆ 3:30 – 4:00 pm MATHS 2B – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 8

◆ 4:00 – 4:30 pm ECONOMICS (E/M) – 2nd Year – TERTIARY SECTOR – 06

◆ 4:30 – 5:00 pm ECONOMICS (E/M) – 2nd Year – TERTIARY SECTOR – 07

◆ 5:00 – 5:30 pm ECONOMICS (U/M) – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 1

◆ 5:30 – 6:00 pm ECONOMICS (U/M) – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 2

Follow Us @