ఈ రోజు (17-04-21) డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (17-04-2021) 1st INTER DIGITAL CLASSES IN DD YADAGIRI

● 8:00 – 8:30am ZOOLOGY – 1st Year – ECOLOGY – 3

● 8:30 – 9:00am ZOOLOGY – 1st Year – ECOLOGY – 4

● 9:00 – 9:30am MATHS 1A – 1st Year – ADDITION OF VECTORS – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 8

● 9:30 – 10:00am CIVICS – 1st Year – NATION – 1

● 10:00 – 10:30 AM – CIVICS – 1st Year – NATIONALITY – 2

● 3:00 -3:30pm ECONOMICS (TM)- 1st Year – BASIC STATISTICS FOR ECONOMICS – 1

● 3:30 – 4:00 pm ECONOMICS (TM)- 1st Year – BASIC STATISTICS FOR ECONOMICS – 2

● 4:00 – 4:30 pm HISTORY (T/M)- 1st Year – SOCIO RELIGIOUS REFORM MOVEMENT – 4

● 4:30 – 5:00 pm HISTORY (T/M)- 1st Year – NATIONAL MOVEMENT – 5

● 5:00 – 5:30 pm TELUGU – 1st Year – RBVRR సేవా తత్పరథ – 1

● 5:30 – 6:00 pm TELUGU – 1st Year – RBVRR సేవా తత్పరథ – 2

Follow Us @