ఈ రోజు (12- 04 – 2021) డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (12-04-2021) 2nd INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

◆ 8:00 – 8:30 am – 2nd Year – MATHS 2B – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 4

◆ 8:30 – 9:00am MATHS 2B – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 5

◆ 9:00 – 9:30am URDU – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 2

◆ 9:30 – 10:00am ZOOLOGY (U/M) – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 2

◆ 10:00 – 10:30am ECONOMICS – 2nd YEAR – AGRICULTURE SECTOR – 3

◆ 3:00 -3:30pm CHEMISTRY (U/M) – 2nd YEAR – d & f – BLOCK ELEMENTS -3

◆ 3:30 – 4:00 pm CHEMISTRY (U/M) – 2nd YEAR – d & f – BLOCK ELEMENTS -4

◆ 4:00 – 4:30 pm ECONOMICS (U/M) – 2nd Year – NEW ECONOMIC REFORM & FOREIGN SECTOR – 3

◆ 4:30 – 5:00 pm HISTORY (E/M) – 2nd Year – SOCIO CULTURAL & POLITICAL AWAKENING – 2

◆ 5:00 – 5:30 pm ECONOMICS (U/M) – 2nd Year – POPULATION & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT – 1

◆ 5:30 – 6:00 pm ECONOMICS (U/M) – 2nd Year – POPULATION & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT – 2

Follow Us @