ఈ రోజు (17-03-2021) డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (17-03-2021) 2nd INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

8:00 – 8:30 am ACCOUNTANCY-2nd Year – Important Questions for IPE -1

8:30 – 9:00am ACCOUNTANCY-2nd Year – Important Questions for IPE – 2

9:00 – 9:30am BOTANY Important Questions for IPE – 4

9:30 – 10:00am BOTANY Important Questions for IPE – 5

10:00 – 10:30am ZOOLOGY – 2nd Year – BLOOD FLUIDS & CIRCULATION

3:00 -3:30pm HINDI – 2nd Year – MUHAVARE AUR LOKOKTIYAN – 1

3:30 – 4:00 pm HINDI – 2nd Year – MUHAVARE AUR LOKOKTIYAN – 2

4:00 – 4:30 pm TELUGU – 2nd Year – ANUVADAM – 1

4:30 – 5:00 pm TELUGU – 2nd Year – Important Questions for IPE – 2

5:00 – 5:30 pm ARABIC 2nd Year – Important Questions for IPE – 3

5:30 – 6:00 pm ECONOMICS (T/M) 2nd Year – POPULATION & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT – 9

Follow Us@