ఈ రోజు (10-03-21) డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (10-03-2021) 2nd INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

8:00 – 8:30 am PHYSICS – 2nd Year – Important Questions for IPE – 3

8:30 – 9:00am PHYSICS – 2nd Year – Important Questions for IPE – 4

9:00 – 9:30am MATHS 2A – 2nd Year – Important Questions for IPE – 6

9:30 – 10:00am CHEMISTRY – 2nd Year – POLYMERS – 1

10:00 – 10:30am CHEMISTRY – 2nd Year – POLYMERS – 2

3:00 -3:30pm CIVICS (E/M)- 2nd Year – Important Questions for IPE – 7

3:30 – 4:00 pm CIVICS (E/M & T/M)- 2nd Year – Important Questions for IPE – 8

4:00 – 4:30 pm HISTORY – 2nd Year – Important Questions for IPE – 2

4:30 – 5:00 pm HISTORY – 2nd Year – Important Questions for IPE – 3

5:00 – 5:30 pm ECONOMICS (T/M) 2nd Year – POPULATION & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT – 4

5:30 – 6:00 pm ECONOMICS (T/M) 2nd Year – POPULATION & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT – 5

Follow Us @