ఈ రోజు (09-03-21) డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (09-03-2021) 1st INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

8:00 – 8:30am BOTANY – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 1

8:30 – 9:00am BOTANY – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 2

9:00 – 9:30am ZOOLOGY – 1st Year – STRUCTURAL ORGANIZATION IN ANIMALS – 11

9:30 – 10:00am CHEMISTRY (U/M) – 1st Year – CLASSIFICATION OF ELEMENTS & PERIODICITY OF ELEMENTS – 05

10:00 – 10:30am CHEMISTRY (U/M) – 1st Year – CLASSIFICATION OF ELEMENTS & PERIODICITY OF ELEMENTS – 06

3:00 -3:30pm ACCOUNTANCY (T/M) 1st Year – ADJUSTMENTS – 5

3:30 – 4:00 pm ACCOUNTANCY (T/M) 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 6

4:00 – 4:30 pm ECONOMICS (U/M) 1st Year – Theories of Employment And Public Finance – 3

4:30 – 5:00 pm ECONOMICS (U/M) 1st Year – Theories of Employment And Public Finance – 4

5:00 – 5:30 pm CIVICS – 1st Year – ROLE OF PUBLIC OPINION IN DEMOCRACY – 9

5:30 – 6:00 pm CIVICS – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE

Follow Us @