ఈ రోజు (06 – 03 – 2021) డీడీ యాదగిరిలో ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (06-03-2021) 1st INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

8:00 – 8:30am TELUGU – 1st Year – ACHALAM – 5

8:30 – 9:00am TELUGU – 1st Year – ACHALAM – 6

9:00 – 9:30am ZOOLOGY – 1st Year – STRUCTURAL ORGANIZATION IN ANIMALS – 10

9:30 – 10:00am ARABIC – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE

10:00 – 10:30am ZOOLOGY (U/M)- 1st Year – STRUCTURAL ORGANIZATION IN ANIMALS – 3

3:00 -3:30pm ACCOUNTANCY (EM) 1st Year – ADJUSTMENTS -3

3:30 – 4:00 pm ACCOUNTANCY (T/M) 1st Year – FINAL ACCOUNTS – 4

4:00 – 4:30 pm ECONOMICS (U/M) 1st Year – Theories of Employment And Public Finance – 1

4:30 – 5:00 pm ECONOMICS (U/M) 1st Year – Theories of Employment And Public Finance – 2

5:00 – 5:30 pm CIVICS – 1st Year – DEMERITS OF DEMOCRACY – 7

5:30 – 6:00 pm CIVICS – 1st Year – SUCCESSFUL FUNCTIONING OF DEMOCRACY – 8

Follow Us @