03-07-2021 న డీడీ యాదగిరి లో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS – WAVES – 3

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY – SOLID STATE – 3

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – COMPLEX NUMBERS -3

9:30am to 10:00am – MATHS 2B – CIRCLES -3

10:00am to 10:30am – BOTANY – PHOTO SYNTHESIS IN HIGHER PLANTS – 3

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – COMMERCE (E/M) – DEPRECIATION – 3

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (EM& TM) – ECONOMIC GROWTH & ECONOMIC DEVELOPMENT – 3

4:00pm to 4:30pm – CIVICS – (EM) – GANDHIAN PHASE

4:30pm to 5:00pm – HISTORY (E/M) – GEOGRAPHICAL FEATURES OF TELANGANA

5:00pm to 5:30pm – SANSKRIT – KUDVATEE PARINAYAHA & VIRAMANKASYA OUDARYAM

5:30pm to 6:00pm – CHEMISTRY (U/M) – SOLID STATE – 3

03-07-2021 VOCATIONAL DIGITAL CLASSES IN T SAT

Follow Us @