జూలై – 01 -2021 న డీడీ యాదగిరి లో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

8:00am to 8:30am – PHYSICS – II – WAVES

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY -II – SOLID STATE

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – COMPLEX NUMBERS

9:30am to 10:00am – MATHS 2B – CIRCLES

10:00am to 10:30am – BOTANY – II – PHOTO SYNTHESIS IN HIGHER PLANTS

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – COMMERCE – II – DEPRECIATION

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS – II (EM& TM) – ECONOMIC GROWTH & ECONOMIC DEVELOPMENT

4:00pm to 4:30pm – CIVICS – II (EM& TM) – INDIAN CONSTITUTION

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (T/M) – SATHAVAHANA DYNASITY
5:00pm to 5:30pm – ENGLISH -II – DANCING IN THE RAIN

5:30pm to 6:00pm – CHEMISTRY – II (U/M) – SOLID STATE

Follow Us @